Kuntavaalit eivät ole henkilövaalit

Kuntavaaleja on pidetty vaaleina, jossa kuntalaiset äänestävät etupäässä tuttua henkilöä.  Ehdokkaan puolueella on kuitenkin odotettua suurempi merkitys kuntavaalien ehdokasvalinnassa. Kuntavaaleissa äänestäneistä nuorista 86 % kertoi ehdokkaan puolueen olleen erittäin tai melko tärkeä asia ehdokasvalinnassa. Tämä kävi ilmi Ajatuspaja Alkion äänestäjäkyselyssä, joka tehtiin 18–30-vuotiaille nuorille heti kesäkuun 2021 kuntavaalien jälkeen.

Nuorille tärkeitä ehdokasvalinnan edellytyksiä ovat ehdokkaan oma ja hänen edustamansa puolueen arvomaailma. Ehdokkaan luotettavuus, mielipiteet ja omat vaalitavoitteet nousevat tärkeimmiksi asioiksi ehdokasvalinnassa. Myös ehdokkaan yhteistyökykyä arvostetaan.

Ajatuspaja Alkion selvityksen mukaan nuoret äänestävät asiasisältöjen perusteella. Ehdokkaan tunnettuus tai ulkoinen olemus eivät ole tärkeitä. Myöskään ehdokkaan ikää, sukupuolta, ammattia tai uskontoa nuoret eivät pidä kovin vaikuttavina tekijöinä äänestyspäätökselleen.

Nuorille tärkein vaaliteema äänestyspäätöstä tehtäessä on sosiaali- ja terveyspalvelut. Tätä mieltä oli 58 % äänestäneistä. Myös ympäristö- ja ilmastoasiat sekä kuntatalous ja kunnallisvero vaikuttavat nuorten äänestyspäätöksiin.

Etenkin naiset pitävät sosiaali- ja terveyspalveluita sekä ympäristö- ja ilmastoasioita tärkeinä, kun miehet korostavat kuntatalouden merkitystä. Naisille tärkeitä teemoja ovat myös yhdenvertaisuusasiat ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Puolueilla on Ajatuspaja Alkio kyselyn perusteella myös arvoa erityisesti paikallistasolla. Äänestäjän näkökulmasta ei ole yhdentekevää, kuka puolueen ääntä käyttää tai miten kuntapolitiikkaa hoidetaan.

Puolueen avainvaikuttajia ovat kuntavaaleissa ennen kaikkea puolueen paikallistason vaikuttajat, eivät niinkään puolueen puheenjohtajat, ministerit tai kansanedustajat. Valtakunnantason puoluevaikuttajat vaikuttavat toki puolueiden imagoon, mutta äänestyspäätöksessä nuorilla ratkaisevat sisällöt ja paikallisuus.

Ajatuspaja Alkion äänestäjäkysely toteutettiin 18 – 30 – vuotiaille nuorille aikavälillä 14.6. – 24.8.2021. Kyselyyn vastasi 1007 henkilöä. Otos edustaa 18–30-vuotiaita suomalaisia iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan painotettuna ja kiintiöitynä. Kyselyn toteutti Aula Research Oy. Raportti kyselyn tuloksista julkaistaan kokonaisuudessaan loppuvuoden 2021 aikana.