Tietosuojaseloste

Maaseudun Sivistysliitto ry (MSL) on valtakunnallinen koulutus- ja kulttuuriyhdistys. Tämä rekisteriseloste koskee MSL ry:n asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä MSL:n hankkeisiin, tapahtumiin, tilaisuuksiin, koulutuksiin ja näyttelyihin osallistujien sekä ITE-taiteilijoiden henkilötietoja. MSL vastaa rekisterin tietojen käsittelystä.

MSL käsittelee asiakas- ja yhteistyökumppaneidensa henkilötietoja pääasiallisesti kumppanuuksien ja asiakkuuksien ylläpitoa varten. Olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja kunnioitamme kumppanien ja asiakkaiden yksityisyydensuojaa.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja yhteyshenkilö

Maaseudun Sivistysliitto ry, Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki
Toiminnanjohtaja Paula Yliselä, gsm 040 7191687, paula.ylisela@msl.fi
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat saatavilla yhdistysrekisteristä.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

 • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, titteli
 • Organisaatio, jota edustaa (jos on)
 • Tapahtuma, tilaisuus, koulutus, hanke, tms. sellainen, johon on osallistunut tai jota MSL on markkinoinut
 • Yhteistyökumppanuutta ja asiakkuutta koskevat tiedot, jotka ovat oleellisia asiakkuus- ja kumppanuussuhteen kannalta tai siihen liittyen.

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen lailliselta edustajaltaan, jäsenjärjestöiltä, kumppani- ja asiakasorganisaatioilta tai julkisista tietolähteistä (www-sivut, väestötietojärjestelmä, postin osoitetietojärjestelmä tms.).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja käytetään lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi:

 • Yhteistyökumppanuuden ja asiakkuuden ylläpitoon, yhteydenpitoon ja vahvistamiseen
 • Uusien kumppanuuksien ja asiakkuuksien luomisen
 • MSL:n tapahtumien, tilaisuuksien, koulutusten, näyttelyiden ja hankkeiden viestintään ja markkinointiin
 • Kirjeiden, kyselyjen ja tiedotteiden lähettämiseen
 • Laskutukseen ja maksun valvontaan

Käsittelemme tietoja seuraavilla tietosuojalain perusteilla:

Suostumus: Voimme käsitellä yhteistyökumppanin ja asiakkaan tietoja suostumuksen perusteella yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Oikeutettu etu: Käsittelemme tietoja viranomaisten vaatimiin tilastoihin ja selvityksiin, asiakkuuden ja kumppanuuden hoitamiseen ja vahvistamiseen, uusien kumppanuuksien luomiseen ja toiminnan kehittämiseen, viestintään ja markkinointiin. Nämä tarkoitukset ovat toimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Rekisterissämme oleva voi vaatia yhteystietojensa poistamista ilman mitään perustetta.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas ja kumppani voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien mukaan.

Markkinointia varten tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltänyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedosta, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Asiakkaalla ja kumppanilla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Oikaisemme pyynnöstä, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Asiakas tai kumppani voi milloin tahansa kieltää tietojensa käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla sähköisen suoramarkkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen.
 • Suostumuksen peruuttaminen: asiakas tai kumppani voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen.
 • Valitusoikeus: Asiakkaalla tai kumppanilla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän rekisteriselosteen lopusta.

Tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa asiakkaan ja kumppanin henkilötietoja kolmansille osapuolille mm. alla esitetyissä tapauksissa:

 • Suostumus: Jos asiakas tai kumppani on antanut siihen suostumuksensa.
 • Suoramarkkinointiin: Maahenki Oy:lle sen kirjojen ja tapahtumien markkinointia varten
 • Viranomaiset: Kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen
 • Tutkimus ja taiteellinen toiminta: tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten sekä taiteelliseen esittelyyn
 • Oikeusvaateet: Jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, rikkomusten tutkimiseksi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Tietojen Siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellista teknisiä ja organisatorisia turvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Yhteydenotot

Tähän rekisteriselosteeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää rekisteriselosteen alussa mainitulle henkilölle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi